Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel internetového obchodu www.krmivalitice.cz, firma Krmiva Litice, s.r.o.., IČ: 044 80 074, DIČ: CZ04480074.
(Provozovatel je plátce DPH). Firma zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28230.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.krmivalitice.cz. 

Provozovnou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovna společnosti, na adrese Řepná 491/24, 321 00  Plzeň 6-Litice .

Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu Krmivalitice.cz jsou včetně příslušné sazby DPH.

Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení,složení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení, popis zboží a obrázky, se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce a mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci daného zboží. Nezodpovídáme za převzaté informace z propagačních materiálů a webů různých výrobců nebo prodejců zboží.  

Veškeré akční nabídky platí pouze do vyprodání zásob. Zároveň toto zboží není vymahatelné.

II. Objednávka - uzavření smlouvy

1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.krmivalitice.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.

3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.

4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, s prohlášením o Ochraně osobních údajů a cenami a podmínkami dopravy, a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.krmivalitice.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné. 

5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění.  V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy elektronickou poštou na adresu kupujícího. 

Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu rovněž přístupná v dokumentu Ochrana osobních údajů.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak. Místem dodání může být po předchozí vzájemné dohodě i obchod prodávajícího.

7. Kupující je povinen zajistit řádné převzetí objednaného zboží. Nepřevezme-li kupující zásilku z důvodů ležících na jeho straně, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu skutečně uhrazených nákladu na dopravu a balné. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Na vyžádání může být nepřevzatá zásilka odeslána ještě jednou (více viz článek III).

8. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované v sekci Dopravy a platby.

9. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě www.krmivalitice.cz (např. při registraci), případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na a nebo tak učiní sdělením do poznámky v registračním formuláři.

10. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy s udáním důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

11. Zrušení objednávky musí být učiněno prokazatelným způsobem - nejlépe písemnou formou v podobě zaslání e-mailu na krmivalitice@seznam.cz. Zrušit objednávku lze i telefonicky nebo prostřednictvím SMS na naši infolinku 607 050 843 v prac. dnech od 8-16 hod. V případě zaslání e-mailu je nutno vyžádat si potvrzení o přijmutí e-mailové zprávy prodávajícím.

Objednávku lze zrušit pouze do odeslání zboží, (předání zboží dopravci), nejdéle však do 2 hodin po uskutečnění objednávky.

III. Dodací podmínky

1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, činí dva až deset pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb uskutečněných bankovním převodem začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek rozdílných sortimentních skupin určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou. Orientační doba expedice je většinou uvedena v detailu zboží. Položky skladem odesíláme obvykle do 24 hod, pokud se ve skladě nevyprodají nebo nejsou vázány na dříve příchozí objednávky.  

V předvánočním období (listopad - prosinec) a období dovolených (červenec - září) může být dodací lhůta prodloužena. 

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího (v důsledku "vyšší moci"), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak (např. telefonicky / e-mailem). 

4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající s využitím vlastní dopravy, nebo služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku a s odkazem na platné ceny uvedené v článku IV těchto obchodních podmínek. Doprava zboží je možná pouze v České a Slovenské republice.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy zboží v zájmu úspory nákladů kupujícího.

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši nebo zálohově, a to zejména v případech:
a. kdy dochází k úpravě zboží na základě požadavku zákazníka,
b. kdy je zprostředkován prodej zboží, které není ve stálé nabídce na www.krmivalitice.cz na základě požadavku zákazníka
c. hodnota objednaného zboží překročí částku 5000 Kč vč. DPH

6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.

7. Součástí dodávky zboží na místo dodání není výnos do patra, předvedení.

8. K zakoupenému zboží je vždy přiložena faktura - daňový doklad (případně dodací list splňující podmínky daňového dokladu). Pokud faktura - daňový doklad není součástí zboží, je odeslána v elektronické podobě (soubor PDF) na e-mail kupujícího (tento e-mail si kupující zadal v nákupním koši při objednávce nebo registraci). Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zasláním daňového dokladu (faktury) elektronicky na e-mail zadaný do objednávky. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane faktura nečitelná nebo je zničená (např. při přepravě), nebo pokud nedojde na zadaný e-mail, může si zákazník vyžádat novou fakturu, která mu bude zaslána ve formátu PDF na jeho nově zadaný e-mail.

9. Prodávající rozdělí zásilku zasílanou přes dopravce Česká pošta, s.p., která váží více jak 30 kg (počítáno včetně veškerého obalového a výplňového materiálu) na více zásilek tak, že za každých dalších započatých 30 kg váhy bude účtován poplatek navíc (viz článek IV). 

Pro určování váhy zboží není určující váha uváděná na výrobku, výrobcem, nebo v e-shopu u detailu zboží. Prodávající si v takovémto případě vyhrazuje právo určovat váhu sám, a to včetně veškerého použitého obalového a výplňového materiálu. 

 

IV. Způsob dopravy a úhrada zboží

1.Osobní odběr zboží místě prodejny Krmiva Litice s.r.o., Řepná 491/24 Plzeň 6 - zdarma. 

2. Dopravné vlastním dopravním prostředkem po celé ČR dle platného ceníku.

3. Všechny ceny uváděné na www.krmivalitice.cz prodávajícího jsou včetně příslušné sazby DPH, v CZK.

V. Reklamace

1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 

2. Detailní informace o postupu kupujícího v případě reklamace nalezne kupující v dokumentu Reklamační řád internetového obchodu www.krmivalitice.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující – fyzická osoba (nepodnikatel) - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. 

 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím. Pokud zboží bylo použito (vyzkoušeno) nebo je zasláno bez původního obalu, prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. 

3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na krmivalitice@seznam.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu včetně všech dalších poplatků (nákladů) v souladu s platnou českou a evropskou legislativou (včetně pravomocných rozhodnutí evropských soudů - rozsudek Soudního dvora EU ze dne 15.4.2010 ve věci C-511/08, který je výkladem evropské směrnice 97/7/ES). Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou, nejpozději do 30 dnů. 

4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. 
 

VII. Velkoobchodní podmínky

1. Vztah prodávajícího s kupujícím, kterým je fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba se řídí obchodním zákoníkem, v platném znění, a těmito obchodními podmínkami, není-li písemně dohodnuto jinak. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.krmivalitice.cz.

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. II. těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

4. Nabídka akčního a slevněného zboží nebo zboží označené jako "zdarma" platí po dobu, která je u jednotlivého druhu zboží uvedena. Není-li uvedena, platí do vyprodání zásob. Na zboží označené jako "zdarma" nebo akční zboží není právní nárok a není vymahatelné. Prodávající si vyhrazuje právo tyto nabídky kdykoliv měnit. 
 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.krmivalitice.cz. Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.
 
I. Odpovědnost za vady zboží a záruka

1. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí. 

2. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy nemusí být spojeno i s poškozením výrobku jako takového. I přes to je kupující v takovémto případě povinen zásilku překontrolovat, a to nejlépe před řidičem, případně o všem sepsat protokol, který mu dopravce (řidič) předloží. 

3. Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí:

a) poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce, 

a nebo zjistí

b) skrytou vadu až při rozbalení zásilky, která nebyla zjevná při předání zboží od dopravní společnosti

je kupující povinen prokazatelně informovat prodávajícího e-mailem (krmivalitice@seznam.cz) nebo telefonicky na infolinku prodávajícího: 607 050 843.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně vrácena částka za zboží. 

4. Prodávající  a přepravní společnost má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno, a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilky doručena. Kupující je také povinen umožnit dopravní společnosti nebo zástupci pojišťovny ohledání zásilky.

 5. Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy (vyjma skrytých vad). Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy (vyjma skrytých vad) již nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty. 

6. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím. 

7. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. 

8. V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

9. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. 

10. Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

11. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy: 
a. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy 
b. přiměřeným snížením kupní ceny 
c. náhradním dodáním zboží 
d. odstoupením od smlouvy 

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může uplatnit kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu. Rovněž může reklamovanou věc zaslat na adresu prodávajícího nebo osobně doručit do výdejních míst a skladu prodávajícího.

II. Postup reklamace

1. O reklamaci nás vždy informujte zprávou na náš e-mail
krmivalitice@seznam.cz případně i telefonicky na číslo 607 050 843.  Z technických důvodů nemusí být e-mailová zpráva kupujícího prodávajícím přijata, proto si vždy vyžádejte potvrzení přijetí e-mailu prodejcem (e-mail může zapadnout mez "spamy").

2. Bez zbytečného odkladu Vám budou odeslány instrukce detailně popisující další postup.

3. Toto neplatí v případě osobní reklamace v provozovně prodávajícího. Zde bude sepsán reklamační protokol dodaný prodávajícím, případně bude od kupujícího převzat reklamační dopis s popisem vad.

4. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. 

5. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.
 

 

 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávajícím se pro účely prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen prohlášení) rozumí provozovatel internetového obchodu www.krmivalitice.cz, firma Krmiva Litice, s.r.o.., IČ: 044 80 074, DIČ: CZ04480074

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.krmivalitice.cz

Prohlášení:
Nákupy na Krmivalitice.cz se neobejdou bez sdílení některých osobních dat. Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost: 
1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon).

2. Zdrojem osobních údajů je kupující. Osobní údaje o kupujícím jsou s jeho prokazatelným souhlasem shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to výhradně za účelem: 
a. plnění smlouvy uzavřené prodávajícím 
b. nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů 
Rozsah spravovaných údajů zcela odpovídá registračnímu formuláři a nejsou zde spravovány žádné citlivé údaje. 

3. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu. 

4. V registračním formuláři je kupujícímu nabídnuta možnost zasílání informací marketingové povahy, a to elektronickou cestou na emailovou adresu kupujícího. Odmítnutím této možnosti, je kupující vyjmut z adresáře pro automatické zasílání výše specifikovaných materiálů. Osobní údaje jsou pak v případě výše specifikovaného odmítnutí i nadále uchovávány, nejsou však, a to zcela v souladu se zákonem,  žádným způsobem dále zpracovávány. 

5. Vyplněním registračního formuláře a jeho odesláním, resp. vyplněním osobních údajů v rámci internetového obchodu www.krmivalitice.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a zpracovávání osobních údajů o kupujícím na dobu neurčitou. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na krmivalitice@seznam.cz

Prodávající vždy postupuje v souladu se zákonem. Veškeré údaje, které jste nám předali např. při registraci, jsou archivovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a jsou používány jen k takovým účelům, ke kterým jste nám dali svůj souhlas. 

Prodávající neprodává, nepronajímá ani jinak nesdílí Vaše data s žádnou třetí osobou s výjimkou těch případů, kdy je předání dat třetí osobě nezbytné pro realizaci Vaší objednávky nebo reklamace.
 

 

Tyto obchodní podmínky, reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 01.09.2016.